МПП Фенікс
      
Регуляторні акти
22.10.09 Определен новый порядок выдачи разрешения на строительство

Правительство утвердило Порядок выдачи разрешения на выполнение строительных работ.

В нем расширен перечень документов, необходимых для получения разрешения на выполнение строительных работ (далее - разрешение на строительство), установлен срок для принятия решения о его выдачи, а также порядок его регистрации и перерегистрации.

Разрешение на строительство будет выдаваться органами Госархстройинспекции. Для его получения, кроме документов, указанных в ст. 29 Закона "О планировании и застройке территорий", заказчику строительства также необходимо будет предоставить копию зарегистрированной проектной декларации и документ, подтверждающий ее опубликование. Предельный срок рассмотрения документов и принятия решения - один месяц. Выданное разрешение регистрируется в журнале регистрации выданных, отмененных (аннулированных) разрешений на строительство. При изменении заказчика или подрядчика разрешение на строительство подлежит перерегистрации.

Согласно ст. 29 Закона "О планировании и застройке территорий", разрешение на строительство - это документ, свидетельствующий о праве заказчика или подрядчика на выполнение подготовительных (если на них не было получено соответствующее разрешение) и строительных работ по новому строительству, реконструкции, реставрации, капремонту, подключению к инженерным сетям и сооружениям. Ранее Порядок выдачи этого документа регулировался приказом Госстроя от 05.12.2000 № 273. Однако после внесения изменений в ст. 29 Закона "О планировании и застройке территорий" Порядок пришлось менять и утверждать уже на правительственном уровне.

Лига Закон


Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт


Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України

від 5 грудня 2000 року N 273Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 грудня 2000 р. за N 945/5166


З метою приведення нормативних актів у відповідність до прийнятого та введеного в дію Закону України "Про планування і забудову територій" НАКАЗУЮ:


1. Затвердити Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт (далі - Положення), що додається.


2. Уважати такими, що втратили чинність, державні будівельні норми ДБН А.3.1-2-93 "Порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт", затверджені наказом Держбуду України від 10.08.93 N 136.


3. Держархбудінспекції України (Папка В. В.) в місячний термін забезпечити реєстрацію Положення у Міністерстві юстиції.


4. НДІ будівельного виробництва (Балицький В. С.) забезпечити видання та розповсюдження зазначеного Положення.Голова Комітету В. М. ГусаковЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики Українивід 5 грудня 2000 р. N 273Зареєстровано в Міністерстві юстиції України25 грудня 2000 р. за N 945/5166


Вид: Постанова
Видавник: КМ України
Назва: Деякі питання надання дозволів на виконання підготовчих і будівельних робіт
Номер: 1104
Дата видання: 30.09.2009

 

Image

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 30 вересня 2009 р. N 1104 

Київ

Деякі питання надання дозволів на виконання підготовчих і будівельних робіт

 

Відповідно до статей 281 і 29 Закону України «Про планування і забудову територій» Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок надання дозволу на виконання підготовчих робіт;

Порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт;

Порядок ведення реєстру наданих, скасованих (анульованих) дозволів на виконання підготовчих і будівельних робіт та відмови в їх наданні;

перелік будівельних робіт, на виконання яких не вимагається дозвіл.

2. Міністерству регіонального розвитку та будівництва привести у тримісячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 

 

Інд. 21  

 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 вересня 2009 р. N 1104  


 

ПОРЯДОК
надання дозволу на виконання підготовчих робіт

 

1. Цей Порядок визначає процедуру надання дозволу на виконання підготовчих робіт.

Дозвіл на виконання підготовчих робіт — документ, що засвідчує право замовника, підрядника на виконання до будівництва об'єкта таких робіт, як підготовка земельної ділянки, влаштування огородження будівельного майданчика та знесення будівель і споруд, порушення елементів благоустрою в межах відведеної земельної ділянки під забудову, спорудження тимчасових виробничих та побутових споруд, необхідних для організації і обслуговування будівництва, підведення тимчасових інженерних мереж, улаштування під'їзних шляхів, складування будівельних матеріалів (додаток 1).

2. Дозвіл на виконання підготовчих робіт надається Держархбудінспекцією та її територіальними органами (далі — інспекції державного архітектурно-будівельного контролю).

Дозвіл на виконання підготовчих робіт надає:

до будівництва об'єкта, проект будівництва якого затверджується Кабінетом Міністрів України,— Держархбудінспекція;

до будівництва об'єкта, що розташовується на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці,— територіальний орган Держархбудінспекції.

3. Дозвіл на виконання підготовчих робіт надається на безоплатній основі з додержанням вимог Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

4. Для одержання дозволу на виконання підготовчих робіт замовник або уповноважена ним особа (далі — заявник) подає до інспекції державного архітектурно-будівельного контролю заяву (додаток 2).

До заяви додаються:

документ, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або договір суперфіцію;

містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, одержані в установленому законом порядку;

проект виконання підготовчих робіт, погоджений та затверджений відповідно до вимог державних будівельних норм;

документ про призначення відповідальних виконавців підготовчих робіт.

Посадові особи інспекції державного архітектурно-будівельного контролю не мають права вимагати для одержання дозволу на виконання підготовчих робіт документи, не передбачені законодавством.

5. Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю розглядає протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви подані документи та приймає рішення про надання дозволу на виконання підготовчих робіт або про відмову в його наданні.

Питання щодо надання дозволу на виконання підготовчих робіт до будівництва об'єкта, включеного до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, вирішується протягом п'яти робочих днів з дня реєстрації заяви.

6. Дозвіл на виконання підготовчих робіт надається на строк не більш як один рік.

7. Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю одночасно з наданням дозволу на виконання підготовчих робіт або відмовою в його наданні письмово інформує про це місцевий орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування.

8. Підставою для відмови в наданні дозволу на виконання підготовчих робіт є:

неподання документів, необхідних для прийняття рішення про надання такого дозволу;

невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

наявність недостовірних відомостей у поданих документах.

У разі прийняття рішення про відмову в наданні зазначеного дозволу заявникові надсилається протягом п'яти робочих днів відповідне повідомлення з обґрунтуванням причин відмови (додаток 3).

Рішення про відмову в наданні дозволу на виконання підготовчих робіт може бути оскаржено до суду в установленому законом порядку.

9. Після усунення недоліків, що стали підставою для прийняття рішення про відмову в наданні дозволу на виконання підготовчих робіт, заявник може повторно подати до інспекції державного архітектурно-будівельного контролю заяву про надання такого дозволу.

10. Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю робить запис про наданий дозвіл на виконання підготовчих робіт у журналі реєстрації наданих, скасованих (анульованих) дозволів на виконання підготовчих робіт та відмови в їх наданні (додаток 4) та в установленому порядку вносить відповідні відомості до реєстру наданих, скасованих (анульованих) дозволів на виконання підготовчих і будівельних робіт та відмови в їх наданні.

Інформація про надані дозволи на виконання підготовчих робіт вноситься до реєстру документів дозвільного характеру в установленому порядку.

11. Відмітка про надання дозволу на виконання підготовчих робіт робиться у проекті виконання підготовчих робіт, журналі авторського нагляду та загальному журналі робіт.

12. У разі надання дозволу на виконання підготовчих робіт подані заявником документи разом з копією дозволу на виконання підготовчих робіт формуються у реєстраційну справу, якій присвоюється такий реєстраційний номер, як і дозволу на виконання підготовчих робіт.

Реєстраційна справа зберігається в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, яка надала дозвіл на виконання підготовчих робіт, протягом строку будівництва об'єкта та десяти років після його прийняття в експлуатацію.

13. Інформація про надання дозволу на виконання підготовчих робіт (реєстраційний номер, дата видачі, строк дії дозволу, найменування та номер телефону інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, яка надала такий дозвіл і здійснює контроль за виконанням підготовчих робіт) та відомості про найменування об'єкта, замовника, підрядників розміщуються на стенді завдовжки не менш як 1,5 метра і завширшки не менш як 1 метр, що встановлюється на будівельному майданчику в доступному для огляду місці.

14. Дозвіл на виконання підготовчих робіт може бути скасовано (анульовано) за рішенням інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у разі:

надання замовникові дозволу на виконання будівельних робіт;

наявності відомостей про припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичною особою — підприємцем (замовником, підрядником);

систематичного порушення законодавства у сфері будівництва та архітектури під час виконання підготовчих робіт;

порушення вимог проекту виконання підготовчих робіт;

перешкоджання проведенню посадовими особами інспекції державного архітектурно-будівельного контролю перевірок.

У разі прийняття рішення про скасування (анулювання) дозволу на виконання підготовчих робіт інспекція державного архітектурно-будівельного контролю повідомляє у десятиденний строк замовника, підрядника та орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування про прийняте рішення.

Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю робить запис про скасування (анулювання) дозволу на виконання підготовчих робіт у журналі реєстрації наданих, скасованих (анульованих) дозволів на виконання підготовчих робіт та відмови в їх наданні та в установленому порядку вносить відповідні відомості до реєстру наданих, скасованих (анульованих) дозволів на виконання підготовчих і будівельних робіт та відмови в їх наданні.

Рішення про скасування (анулювання) дозволу на виконання підготовчих робіт може бути оскаржено до суду в установленому законом порядку.

15. Виконання підготовчих робіт на об'єктах містобудування без відповідного дозволу забороняється.  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 вересня 2009 р. N 1104 


 

ПОРЯДОК
ведення реєстру наданих, скасованих (анульованих) дозволів на виконання підготовчих і будівельних робіт та відмови в їх наданні

 

1. Цей Порядок визначає механізм ведення реєстру наданих, скасованих (анульованих) дозволів на виконання підготовчих і будівельних робіт та відмови в їх наданні (далі — реєстр).

2. Реєстр ведеться з метою:

забезпечення обліку:

 — наданих дозволів на виконання підготовчих і будівельних робіт та відмови в їх наданні;

 — скасованих (анульованих) дозволів на виконання підготовчих і будівельних робіт;

забезпечення відкритості та доступності інформації про надані, скасовані (анульовані) дозволи на виконання підготовчих і будівельних робіт та відмови в їх наданні.

3. Ведення реєстру передбачає:

збирання, облік та оброблення інформації про надані, скасовані (анульовані) дозволи на виконання підготовчих і будівельних робіт та відмови в їх наданні;

включення відомостей до реєстру та їх виключення;

видачу витягів з реєстру;

забезпечення доступу заявників до реєстру через офіційний веб-сайт Держархбудінспекції та їх інформування через інші засоби масової інформації.

4. Держателем реєстру, який забезпечує його ведення, є Держархбудінспекція.

5. До реєстру включаються відомості про реєстраційний номер дозволу, найменування об'єкта, його місцезнаходження, строк дії дозволу та інші визначені держателем реєстру відомості.

6. Порядок включення до реєстру інформації про надані, скасовані (анульовані) дозволи на виконання підготовчих і будівельних робіт та відмови в їх наданні визначається держателем реєстру.

Держархбудінспекція та її територіальні органи несуть відповідальність за достовірність і своєчасність включення відомостей до реєстру.

7. Витяг з реєстру видається заявникам безоплатно відповідно до їх письмового запиту за встановленою держателем реєстру формою.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 вересня 2009 р. N 1104 


 

ПЕРЕЛІК
будівельних робіт, на виконання яких не вимагається дозвіл

Об'єкти виробничого призначення

 

1. Технічне переоснащення одиниць та вузлів технологічного устатковання, систем управління та автоматизації, які морально застаріли та у яких вичерпано технічний ресурс, що розташовані в існуючих цехах, приміщеннях, без перепрофілювання, капітального ремонту, реконструкції об'єктів та підприємств у цілому.

2. Улаштування:

автономних котельних установок (дахових, вбудованих, прибудованих та окремо розташованих) загальною потужністю до 200 кВт, їх інженерне забезпечення та ремонт;

систем пожежної сигналізації та оповіщення під час виникнення пожежі, установок пожежогасіння, автоматичних установок контролю за вибухонебезпечними концентраціями газу в повітрі, охоронних систем та їх диспетчеризація, систем внутрішнього та зовнішнього протипожежного водопостачання.

3. Монтаж протипожежних воріт (штор), дверей, клапанів і вікон, пристроїв для блискавозахисту будівель та споруд.

4. Упровадження на збудованих об'єктах систем біологічного очищення та утилізації.

Об'єкти житлово-громадського призначення

 

5. Перепланування квартир у багатоквартирних житлових будинках та кімнат у гуртожитках, а також об'єктів громадського призначення із збереженням несучої конструкції, без перевищення допустимих навантажень на перекриття, стіни та фундаменти за умови дотримання існуючих архітектурно-планувальних вимог, державних будівельних норм, місцевих правил забудови.

6. Відновлення або посилення чи поліпшення окремих конструкцій будівель та споруд, зокрема таких, що перебувають в аварійному стані, без зміни їх функціонального призначення і архітектурного вигляду.

7. Установлення приладів для ведення відокремленого обліку енергоносіїв, гарячої і холодної води.

8. Виконання робіт з улаштування засобів для забезпечення безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів житлово-громадського призначення.

9. Підключення приватних житлових будинків садибного типу, дачних і садових будинків, господарських споруд, прибудов до газових мереж низького тиску та інших інженерних мереж.

10. Установлення на присадибній земельній ділянці тимчасових об'єктів (навісів, наметів, кіосків, накриття, літніх душових кабін, теплиць тощо).

11. Переустановлення обладнання в межах приміщення.

12. Улаштування чи закриття дверних або віконних прорізів.

13. Збільшення житлової чи допоміжної площі шляхом демонтажу перегородок, комор, печей, камінів, грубок, вітрин, засклення балконів і лоджій.

Об'єкти інженерної інфраструктури, благоустрою та тимчасового призначення

 

14. Установлення обладнання зв'язку в існуючих, пристосованих, вбудовано-прибудованих приміщеннях та приміщеннях контейнерного типу з використанням легких стійок із труб для кріплення антенно-фідерних пристроїв, установлених на існуючих будинках, виробничих спорудах, металевих і цегляних трубах.

15. Установлення обладнання зв'язку та малогабаритних щогл полегшеної конструкції заввишки до 10 метрів для кріплення антенно-фідерних пристроїв на існуючих будівлях.

16. Улаштування лінійно-кабельних, волоконно-оптичних ліній зв'язку загального призначення, будівництво яких передбачено безтраншейним методом за допомогою кабелеукладавача та установок для горизонтального буріння, зокрема прокладення мереж зв'язку в існуючій телефонній каналізації.

17. Реконструкція, розширення, технічне переоснащення та модернізація об'єктів телекомунікаційних мереж.

18. Капітальний ремонт та реконструкція інженерних мереж (газопостачання, водопостачання, водовідведення, теплопостачання, зв'язку, повітряних лінійних електромереж) в межах існуючої мережі.

19. Захист інженерних мереж від корозії.

20. Переоснащення систем опалення, вентиляції, водопостачання, водовідведення, газопостачання, енергопостачання, зв'язку, ліфтового обладнання, які забезпечують основне функціональне призначення будівель та споруд, заміна технологічного обладнання без збільшення допустимих навантажень на перекриття та фундаменти.

21. Поточний ремонт водозахисних дамб, каналів, берегоукріплювальних споруд, крім тих, що використовуються для забезпечення господарсько-питного водопостачання, переїздів і експлуатаційних доріг та гідротехнічних споруд на дамбах і каналах з метою приведення їх технічних характеристик у відповідність з нормативними вимогами без зміни конструктивної схеми та збільшення навантажень на елементи конструкцій.

22. Проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та відновлення об'єктів, призначених для забезпечення життєдіяльності населення.

23. Знесення і демонтаж будівель та споруд для здійснення нового будівництва відповідно до законодавства.

24. Зведення тимчасових будівель та споруд, у тому числі контейнерного типу, без улаштування фундаментів.

25. Улаштування малих архітектурних форм, пристроїв вуличної реклами з легких конструкцій без улаштування фундаментів.

26. Улаштування дитячих майданчиків, майданчиків для відпочинку людей, озеленення прибудинкової території, будівництво спортивних майданчиків у дворах і мікрорайонах.

27. Відновлення або влаштування вимощення навколо будівлі з метою недопущення розмивання або перезволоження ґрунту під фундаментом.

28. Улаштування огорожі приватних земельних ділянок (за згодою суміжних землевласників).

Об'єкти дорожнього комплексу

 

29. Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування IV — V категорії, вулиць та доріг місцевого значення в межах населених пунктів, а також споруд на них та обладнання, що виконується в межах існуючої смуги відводу з метою поліпшення покриття, транспортно-експлуатаційних характеристик доріг і штучних споруд.

30. Розміщення на автомобільних дорогах споруд для обслуговування учасників дорожнього руху.

31. Улаштування систем сигналізації та регулювання дорожнього руху, освітлення аварійно-небезпечних ділянок і штучних споруд.

32. Модернізація та капітальний ремонт колій, пристроїв зв'язку, сигналізації, централізації, блокування, контактних електромереж. Заміна повітряних ліній зв'язку на кабельні. Установлення приладів автоматизованого контролю стану ходових частин рухомого складу залізничного транспорту в межах встановленої смуги відводу для поліпшення їх технічного стану.

33. Капітальний ремонт залізничних пасажирських платформ, постів на залізничних переїздах площею забудови до 30 кв. метрів.

34. Будівництво лісогосподарських автомобільних доріг (у межах земель лісового фонду).

35. Відновлення або улаштування нових прибудинкових проїзних доріг і тротуарів.

36. Облаштування автомобільних газозаправних пунктів технологічним обладнанням без улаштування фундаментів.


Додатки до Постанови КМ України № 1104

Читати інші
29.12.09 Новый порядок на рынке недвижимости: предложения Минюста

16.12.09 Українським банкам заборонили давати фізособам валютні кредити

16.12.09 Набув чинності антирейдерський закон №1720-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств".

14.12.09
ВНИМАНИЕ! На покупателя залогового жилья экс-владелец может подать в суд в течение трех лет.5 способов не дать банку забрать кредитную квартиру

08.12.09 З початку року кількість операцій з купівлі-продажу нерухомості зменшилася на 30-80 відсотків

27.11.09 Изменилось вознаграждение за продажу арестованного имущества

27.11.09 Нацбанк не считает нарушением банковской тайны ответы на запросы нотариусов

20.11.09 Как ГНАУ трактует закон о налогообложении одновременной продажи дома с участком

20.11.09 Лист НБУ Про рішення Вищого господарського суду України.

16.11.09
Договір:поняття форс-мажор ,випадок,обставини непереборної сили

13.11.09 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ ЛИСТ 13.11.2009 N 11732/6/17-0316 Щодо перерахунку податку з власників транспортних засобів за автомобілями, що оснащені ГБО

05.11.09 ВРУ прийняла закон про будівельні норми

13.10.09 Самочинно збудовані приватні будинки приймуть в експлуатацію, повідомили в прес-службі Міністерства регіонального розвитку та будівництва.

08.10.09 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 813/2009 Про заходи щодо забезпечення відновлення стабільності у банківській системі

15.09.09
РІШЕННЯ СУДУ.Про визнання кредитного договоруу недійсним

09.09.09 Акти готовності об`єктів до експлуатації погоджуватиме ДМБК та ЗВ м.Чернівці

20.08.09 Щодо порядку прийняття закінчених будівництвом об’єктів в експлуатацію Лист Державної архітектурно-будівельної інспекції від 20.08.2009 р. № 22/9-5243

10.08.09 ГНАУ против беспредела при приеме деклараций по НДС

06.08.09 ПОСТАНОВА НБУ від 6 серпня 2009 року N 461 Про заходи щодо забезпечення погашення кредитів

06.08.09
Прожиточный минимум, Минимальная зароботная плата, Налоговая социальная льгота

30.06.09
Рішення про визнання кредитного договору і договору іпотеки недійсним

25.06.09
РІШЕННЯ СУДУ. Примусове внесення змін в кредитний договір.

12.06.09 Нацбанк снизил учетную ставку на 1%до 11% с 15 июня

12.06.09 Нацбанк урегулював порядок реструктуризації кредитів. Постанова НБУ № 328 від 03.06.2009р."Про заходи щодо забезпечення погашення кредитів "

28.05.09 Перелік ставок єдиного податку у м. Чернівці - доповнено !

26.05.09 Методичних рекомендацій щодо державної реєстрації прав власності на об'єкти нерухомого майна на підставі рішень судів

20.05.09 Рішення. № 46-34/09 Кам`янської сільської ради Глибоцького району Чернівецької області ХХХІІІ сесії V скликання «Про місцеві податки та збори» від 20.05.2009р.

17.03.09
Позасудове звернення стягнення на предмет іпотеки

14.03.09 У Закон України «Про нотаріат» внесено зміни, згідно з якими органам місцевого самоврядування (сільським головам) дозволено проводити деякі нотаріальні дії.

12.03.09 Постанова Кабінету Міністрів України № 127 «Деякі питання іпотечного кредитування»

05.03.09 ВРУ надала статус документа, що встановлював право, договору купівлі-продажу земельної ділянки

04.03.09 Посилено відповідальність за порушення у галузі будівництва,обовязкове страхування та його фінансування

18.02.09 Щодо змін до Закону “Про іпотеку“ відносно стягнення в позасудовому порядку майна, яке виступає предметом застави чи іпотеки

16.02.09 Лист ДПА України від 29.01.2009 р. № 364/а/17-0714 щодо оподаткування доходів фізичних осіб, отриманих внаслідок одержання протягом минулого року у подарунок об'єктів нерухомого майна

13.02.09
Мінрегіонбуд нагадує про дію нового Порядку прийняття об’єктів в експлуатацію

22.01.09 Без пайового внеску на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури дозвіл на будівельно-монтажні роботи не надаватимуть

16.01.09 БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА

Архів

Developed by
WCS

 

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.

Адреса: м.Чернівці, вул.Салтикова-Щедріна,18 офіс 20