МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
СОБІВАРТІСТЬ -

синтетичний, узагальнюючий показник, який відображає всі сторони виробничо-господарської діяльності підприємства і характеризує ефективність його роботи. Це вира­жені в грошовій формі поточні витрати підприємства на вироб­ництво і реалізацію продукції. Даний показник характеризує за­трати, пов’язані з використанням трудових, матеріальних і фінансових ресурсів, упровадженням нової техніки і технології, підвищенням якості продукції, вдосконаленням організації вироб­ництва, праці та управління.

В залежності від складу затрат розрізняють кілька видів собівартості: 1) індивідуальна собівартість — сума затрат на виго­товлення конкретного виду продукції (виробу); 2) технологічна собівартість — сума затрат на здійснення технологічного процесу виготовлення продукції, за винятком затрат на куповані деталі та вузли. Складовими елементами її є: а) затрати на сировину, матеріали, паливо, енергію; б) затрати на технологічні потреби; в) затрати на заробітну плату працівникам та відрахування на соціальне страхування; г) затрати на технічне обслуговування, ремонт і амортизацію устаткування, вартість інструментів і пристроїв, мастильних, охолоджувальних і обтиральних матеріалів. Цей вид собівартості є основою для обчислення за­вдань по собівартості у госпрозрахункових бригадах; 3) цехова собівартість — сума затрат цеху (або ряду цехів) на виробництво продукції. Вона включає: а) технологічну собівартість; б) вартість напівфабрикатів і послуг інших підрозділів; в) затрати на купо­вані комплектуючі вироби; г) затрати, пов’язані з управлінням та обслуговуванням виробництва в межах цеху. Цехова собівартість служить основою для розрахунку завдань по собівартості госп­розрахункових цехів; 4) виробнича собівартість — сума затрат підприємства на виробництво продукції; 5) повна (комерційна) собівартість — сума затрат підприємства на виробництво то реалізацію продукції; 6) галузева собівартість — сума затрат га­лузі.

Шляхи зниження собівартості продукції: підвищення технічного рівня виробництва; підвищення продуктивності праці; економічне витрачання матеріальних засобів і коштів; удоскона­лення наукової організації праці; конкуренція, свобода підприємницької діяльності, дія ринкових механізмів (закон вар­тості, попиту і пропозицій, вільне ціноутворення); суворий облік і контроль.

СОЛО-ВЕКСЕЛЬ -

простий вексель, зобов’язання, що видається позичальником на ім’я кредитора.

СОРТАМЕНТ, СОРТИМЕНТ -

склад продукції за марками, розмірами та профілями.

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ -

наукове дослідження перспектив соціально-економічного розвитку різ­них країн, регіонів тощо, науково обгрунтоване передбачення можливого стану економіки держави або її окремих галузей, сфер, міркування про альтернативні шляхи, методи і строки досягнення того чи іншого становища. Прогнозування як процес управління пов’язане з аналізом стану і перспектив розвитку економіки, науково-технічного прогресу, соціального розвитку. Однією з найбільш поширених форм прогнозування є програма. Структура і методи її побудови забезпечують безпосередній зв’язок прогнозування з плануванням, насамперед індикатив­ним.

СПЕКУЛЯЦІЯ -

купівля-продаж біржових цінностей (акцій, облігацій, валюти) з метою одержання прибутку від різниці між закупівельною і продажною ціною при перепродажу цих цінностей.

СПЕЦІАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ЗОНА -

див. Вільна економічна зона.

СПЕЦІАЛЬНІ ЗНИЖЕННЯ -

цінові зниження, що надаються покупцям, з якими фірма має тривалі зв’язки і форми особливих відносин. Розміри таких знижень є комерційною таємницею.

СПИСАННЯ -

віднесення будь-якого активу до збитків, змен­шення активу балансу на певну суму, наприклад безнадійної за­боргованості.

Співпозичальники -

 — декілька позичальників, що уклали кредитний договір і несуть солідарну відповідальність за виконання кредитних зобов’язань. Право власності на житло, яке співпозичальники планують придбати завдяки житловому іпотечному кредиту і віддати в іпотеку, можна оформити на будь-кого з них.

СПІЛЬНА МЕТА КЕРІВНИЦТВА -

завдання, які ставляться керівництвом організації, ступінь виконання яких можна виміряти кількісно.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.