МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
Ф’ЮЧЕРСНА ОПЕРАЦІЯ -

вид операції на фондовій або товарній біржі. Умови ф’ючерсної операції передбачають передачу акцій або товару з оплатою грошової суми через певний строк після укладення угоди по ціні, вказаній у контракті.

ХАЙРИНГ -

різновид лізингу, служить показником середньострокової оренди машин та устаткування, засобом фінансування інвестицій та активізації збуту за умови збереження права влас­ності на товар за орендодавцем. Застосовується у міжнародній практиці.

ХАРТІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПРАВ І ОБОВ’ЯЗКІВ ДЕРЖАВ -

документ ООН, що містить виклад основних принципів політико-економічних відносин між державами світу. Схвалена 12 грудня 1974 р. Генеральною Асамблеєю ООН. Спрямована на розвиток широкого міжнародного співробітництва, що має будуватися на принципах суверенітету, територіальної цілісності, політичної незалежності, ненападу, невтручання, мирного співіснування держав, рівноправності та самовизначення народів. У Хартії відображено щільний зв’язок між миром, безпекою, роз­зброєнням та соціально-економічним прогресом, закріплено невід’ємне право країн, що розвиваються, вільно розпоряджатися своїми природними ресурсами, підкреслено необхідність усунен­ня з міжнародної торгівлі, інших галузей економічних відносин між державами проявів неоколоніалізму та будь-якої дискримінації.

ХЕДЖЕР -

фірма, що здійснює хеджирування.

ХЕДЖИРУВАННЯ -

форма страхування ціни або прибутку при здійсненні ф’ючерсних угод. При хеджируванні учасники таких угод отримують можливість застрахувати себе від збитків, зумовлених зміною цін протягом строку угоди.

ХЕКЕР -

зловмисник-програміст, що розробляє програмні продукти, які дозволяють одержати несанкціонований доступ до захищених іншим користувачем даних.

ХЕЛСІ-СИСТЕМА ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ -

одна з форм відрядно-регресивних систем оплати робочої сили. Названа за іменем американського інженера Ф. А. Хелсі. Складається з ос­новного заробітку і заробітку за додаткову продукцію, виготовлену понад норму.

ХОЛДИНГ-КОМНАНІЯ -

акціонерна компанія, яка, викорис­товуючи свій капітал, скуповує контрольні пакети акцій інших компаній з метою контролю та управління їх діяльністю.

ХОТЕЛІНГА МЕТОД -

метод аналізу наслідків фінансово-економічного стану підприємств і фірм шляхом побудови опти­мальних планів збору, систематизації та обробки багатовимірних статистичних даних, спрямованих на виявлення характеру і струк­тури взаємозв’язків між компонентами досліджуваної багато­вимірної ознаки, одержання наукових та практичних висновків. Використовується у маркетингових дослідженнях з метою підтвердити або відхилити висунуті гіпотези в умовах багатофакторних зв’язків і невизначеності.

ЦЕДЕНТ -

кредитор, який поступається своїм правом на вимоги іншій особі.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.