МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
ДОМІЦІЛЬОВАНИЙ ВЕКСЕЛЬ -

 вексель, у якому вказується місце платежу інше, ніж місце проживання векселедавця.

ДОПУСТИМІ ЗАТРАТИ -

затрати підрядчика, здійснені в межах умов контракту та правових норм; підлягають відшкоду­ванню замовником.

ДОРОЖНІЙ ЧЕК -

платіжний документ, який викорис­товується для міжнародних розрахунків неторговельного характе­ру. Випускають дорожні чеки комерційні банки, туристичні організації. Вони являють собою зобов’язання виплатити зазначе­ну в чеку суму в національній або іноземній валюті власнику, зразок підпису якого проставляється на чеку на момент його продажу. При пред’явленні дорожнього чека до оплати його влас­ник повторно ставить свій підпис на чеку. Ідентичність підписів є підставою для оплати (купівлі) дорожнього чека.

ДОРУЧЕННЯ (ВАРАНТ) -

документ, в якому фіксуються пов­новаження представника здійснювати операції або інші правомірні дії від імені певної особи.

ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФІРМИ -

 етап маркетингових досліджень, на якому виявляється здатність фірми підготувати і здійснити на ринку ті заходи, які були б визнані доцільними в процесі дослідження ринку.

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОПИТУ -

перший етап у дослідженні кон’юнктури ринків збуту, який полягає у всебічному вивченні споживача та його смаків, диференціації структури потреб за гру­пами споживачів, виявленні незадоволених потреб, аналізі мотивів переваг тих чи інших товарів.

ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКІВ ЗБУТУ -

безперервна  обробка інформації про всі аспекти ситуації на ринку за допомогою даних офіційної  статистики,  комерційної інформації,   рекламних проспектів та інших конкурентних матеріалів.

ДОСЛІДЖЕННЯ ТОВАРНОГО РИНКУ -

якісний і кількісний аналіз політичних, економічних, науково-технічних, соціальних факторів, які мають безпосередній і прямий вплив на обсяг та ефективність продажу товару на конкретному ринку або сегменті ринку з метою одержання достовірної інформації для прийняття оптимальних рішень щодо розроблення програми маркетингу й організації виробничо-комерційної діяльності підприємства-виробника та експортера.

ДОСТУП ДО РИНКУ -

1) ступінь доступу внутрішнього рин­ку країни до імпортних товарів; 2) доступ на ринок для здійснення торгової операції.

ДОТАЦІЯ -

державна допомога (доплата), яка видається в безповоротному порядку для компенсації перевищення витрат над прибутками підприємств, організацій.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.