МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
ЗАКРИТІ ЗНИЖКИ -

цінові знижки  на  продукцію,  яка обертається в замкнутих економічних одиницях,  наприклад у внутрішньофірмовому постачанні або в торгівлі міжнародних уг­руповань,  на товари,  які  поставляються  за  спеціальними міжурядовими угодами.

ЗАКРИТІ ТОРГИ -

міжнародні торги, до участі в яких запрошується обмежена кількість фірм та консорціумів. Оголо­шення про проведення таких торгів не публікується, а запрошення взяти в них участь надсилаються в індивідуальному порядку. До участі в закритих торгах, як правило, запрошуються 5—7 фірм та консорціумів, найбільш значних і потужних у даній галузі.

ЗАЛЕЖНИЙ ПОПИТ -

попит на певний вид продукції, якщо він може бути обчислений на основі потреб у виготовленні або поповненні запасу продукції більш «високого рівня», наприклад попит на деталь, яка входить у вузол машин

ЗАМОВЛЕННЯ -

організаційно-економічна і правова форма здійснення та регулювання господарської діяльності фірм і підприємств. Важливою формою замовлень є державні замовлення на виробництво та постачання продукції, в тому числі на експорт.

ЗАСНОВНИЦЬКІ АКЦІЇ -

акції, що розподіляються між за­сновниками акціонерних компаній і дають їм певні переваги. Зокрема, вони мають додаткову кількість голосів на загальних зборах акціонерів, користуються першочерговим правом на одер­жання акцій у випадку їх додаткового випуску, одержують найбільшу частку прибутків.

ЗАСТАВА -

один із засобів забезпечення зобов’язань майном. Може заставлятися будь-яке майно — рухоме і нерухоме. У разі невиконання боржником узятих зобов’язань банк може одержати належну йому суму грошей за рахунок вартості заставленого майна шляхом його продажу з аукціону.

ЗАТРАТИ НА ВИРОБНИЦТВО -

сукупність виражених у грошовій формі витрат підприємства, організації, установи на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг та їх реалізацію.

За цільовим призначенням затрати на виробництво поділяються на основні і накладні. Під основними затратами розуміють затрати, викликані технологічним процесом виробниц­тва: затрати матеріалів, які утворюють речову основу виготовлено­го продукту, на паливо й енергію, на технологічні цілі, заробітну плату виробничникам, відрахування на соціальне страхування, затрати на утримання і експлуатацію устаткування.

Під накладними затратами розуміють затрати, зв’язані з управлінням, організацією, технологічною підготовкою та обслу­говуванням виробництва. Накладні затрати промислових підприємств поділяються за місцем їх здійснення на загальноцехові, які необхідні для створення нормальних умов праці в межах окремого цеху, і загальновиробничі, що зв’язані з організацією виробництва в цілому. Поділ затрат на основні і накладні майже збігається з поділом їх на змінні, тобто ті, які залежать в абсолютній сумі від обсягу й асортименту виготовленої продукції, та умовно постійні, які не перебувають у прямій залежності від обсягів виробництва і зміни їх структури.

За способом віднесення затрат на собівартість окремих виробів їх поділяють на прямі і непрямі. Прямими затратами називають затрати, які безпосередньо пов’язані з виготовленням певних виробів і включаються у собівартість продукції прямою лічбою: наприклад, витрати сировини чи основних матеріалів. До непрямих затрат належать затрати, які розподіляються між окре­мими видами продукції умовно, пропорційно будь-якому виду прямих затрат. До них відносять загальноцехові, загальновироб­ничі і позавиробничі витрати. Поділ затрат на прямі і непрямі пов’язаний із складанням калькуляції собівартості і має значення для тих підприємств, які випускають кілька видів продукції.

На підприємствах, де видобувається або виробляється один вид продукції, наприклад у вугільній промисловості, на гідро­електростанціях, всі затрати на виробництво є прямими, а там, де з вихідної сировини одночасно виробляють різні продукти, напри­клад у нафтопереробній промисловості, всі затрати на виробницт­во потребують умовного поділу.

ЗАХИСНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ -

застереження, які включаються до контрактів та економічних угод і спрямовані на усунення можливих валютних змін, а також змін початкових умов угоди  в   процесі  її  виконання.

ЗАХИСТ АКЦІЙ ВІД ПІДРОБКИ -

організація з допомогою банків, інвестицій компаній і брокерських фірм централізованого розрахунку безготівкового зберігання, а також незахищених бланків по акціях. Можна захистити бланк акцій шляхом вибору паперу та фарб високої якості, нанесення на бланк водяних знаків та захисної сітки.

ЗАХИСТ КАПІТАЛОВКЛАДЕНЬ -

система економічних, пра­вових і організаційних заходів з метою охорони інтересів інозем­них інвесторів, оформлюваних, як правило, на міжнародному рівні. Сприяє залученню іноземних кредитних ресурсів.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.