МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ -

застосування правових засобів для усунення або запобігання порушенням цього права. Забезпечується нормами різних галузей права — цивільного, тру­дового, адміністративного тощо.

ЗБИТКИ -

 у господарській практиці кошти, безповоротно втрачені підприємством або організацією. Безпосередні причини збитків — перевищення витрат на виробництво і збут продукції порівняно з виручкою від її реалізації за встановленими цінами; перевищення витрат над прибутками в галузях невиробничої сфе­ри, оплати штрафів, пені тощо.

ЗМІННА ЦІНА -

ціна, що встановлюється в процесі здійснення торгових операцій на вироби з довгим терміном виго­товлення; базується на принципі коливання, що дає змогу врахо­вувати зміни у витратах виробництва, необхідних для виготовлен­ня цих виробів у певний період часу.

ЗМІННИЙ ВАЛЮТНИЙ КУРС -

один із способів валютного регулювання, при якому курси валют перебувають у повній залеж­ності від ринкових механізмів і вільно коливаються під впливом зміни співвідношення між попитом і пропозицією.

ЗНЕЦІНЕННЯ ГРОШЕЙ -

падіння купівельної спроможності грошей та зниження їхнього валютного курсу.

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СКАРБНИКА -

вид цінних паперів, які поширюються серед населення і засвідчують внесення їх власниками коштів у бюджет, що дає їм право на одержання фінансового! прибутку протягом періоду володіння цими цінними паперами.] Довгострокові зобов’язання   скарбника випускаються на термін від 5 до 25 років на пред’явника; мають купони, за якими щорічно виплачуються прибутки. Середньострокові зобов’язання випускаються на строк від 1 до 5 років, короткострокові — на 3, 6, 12; місяців.

ЗОВНІШНІ ПОЗИКИ -

одна з форм міжнародного кредиту, за допомогою якої позичальник одержує від позикодавця кошти, товари чи послуги на певний строк, по закінченні якого позичаль­ник зобов’язується повернути позикодавцю одержану суму з відсотками,  Зовнішні  позики сприяють розвиткові економіки країни, її інфраструктури, подоланню кризових ситуацій. Кредитори у ряді випадків можуть впливати на економічний розвиток держав-боржників, їх політичний курс.  В умовах розширення міжнародних фінансово-кредитних відносин важлива продумана політика зовнішніх позик, забезпечення їх ефективного викорис­тання. Неадекватне економічним можливостям країни зростання зовнішньої заборгованості може спричинити  виснаження її матеріальних і фінансових ресурсів, інфляційне зростання цін, девальвацію національної валюти.

ЗОВНІШНІЙ ДЕРЖАВНИЙ БОРГ -

загальна сума заборгова­ності держави по непогашених зовнішніх позиках і невиплачених по них відсотках. За строками погашення розрізняють капітальний державний борг — заборгованість, по якій строк платежу не на­став, і поточний державний борг, по якому строк його погашення настане у даному або в найближчому бюджетному році. За умова­ми погашення (процентна ставка, режим виплат) розрізняють пільгові позики і позики на комерційних умовах.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА -

комплекс організа­ційних, економічних і політичних заходів, спрямованих на розви­ток зовнішньоекономічних зв’язків країни з метою максимального використання переваг міжнародного поділу праці. Основні напря­ми розвитку зовнішньоекономічної політики: гуманізація зовнішньоекономічних зв’язків, перетворення їх у вагомий резерв переорієнтації економіки; перетворення зовнішньоекономічних зв’язків у важливу підойму впровадження науково-технічного про­гресу в технологію вітчизняного виробництва; підвищення якості й конкурентоспроможності продукції; поглиблення та розширен­ня зв’язків внутрішнього господарського механізму з світом.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИЙ КОМПЛЕКС -

специфічно організований виробничо-комерційний сектор єдиного народно­господарського комплексу країни, що утворений сукупністю галу­зей, підгалузей, підприємств та організацій, які систематично ви­робляють експортні ресурси, споживають імпортні товари (послу­ги), здійснюють усі види зовнішньоекономічної діяльності.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.