МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
ЗОЛОТИЙ ПАРИТЕТ -

1) вміст (вага) щирого золота в грошовій одиниці країни, встановлений державою і зафіксований законом; 2) співвідношення двох грошових одиниць за вагою щирого золота, встановленого як золоте забезпечення. Золотий вміст (паритет) грошової одиниці визначається виходячи з «ціни» золота, виплачуваної паперовими грішми за певну вагову одиницю золота, наприклад грам. Так долар США забезпечується 0.8185 г щирого золота.

ЗОЛОТІ АУКЦІОНИ -

продаж золота з публічних (прилюд­них) торгів. Залежно від способу встановлення цін золоті аукціони провадяться за методами «голландським» (продавець встановлює лише одну ціну, за якою задовольняються всі заявки навіть з вищими цінами) або «класичним» (покупці, в заявках яких ціни перевищують рівень, встановлений продавцем, одержують золото за ціною, що вказана у їхній заявці).

ЗОЛОТІ СЕРТИФІКАТИ -

І) свідоцтва про депонування золо­та, що випускалися скарбницею або банками країн та підлягали вільному обміну на зазначену в них кількість золота; 2) свідоцтва скарбниці США, що використовувалися з метою забезпечення банкнотної емісії федеральних резервних банків.

ЗОНА ВІЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА -

територія, на якій установлюються особливі пільгові організаційно-економічні умо­ви діяльності іноземних підприємств і організацій. Ці умови охоп­люють різні податкові, митні, валютно-фінансові та інші пільги, що забезпечують іноземним фірмам право безмитно ввозити ма­шини, устаткування, технологію, сировину та напівфабрикати, створювати експортні виробництва, переводити за кордон значну частину одержаного прибутку. За характером діяльності, рівнем інтегрованості у національну і світову економіку, територіально-галузевою ознакою зони вільного підприємництва поділяються на такі типи: зони, що зв’язані виключно з зовнішньоторговими і супутніми їм операціями (збереження, сортування, пакування, перевалка товарів) і користуються безмитним ввезенням товарів та спрощеним імпортним контролем; зони певного функціонального спрямування, наприклад технологічні парки, що забезпечують прискорене впровадження досягнень науки у виробництво, ство­рення вільних страхових банківських зон, дотримання ліберальних фінансово-кредитних та страхових правил і процедур; зони ком­плексного характеру, в яких передбачається широке використання всього набору пільг з метою збільшення прибутковості зовнішньоекономічних зв’язків і прогресивного розвитку даного регіону.

За масштабами взаємодії з національною економікою зони вільного підприємництва поділяються на замкнуті (анклаві), ви­робництво в яких націлене виключно на експорт та поповнення валютних запасів, і інтегровані, що зорієнтовані як на зовнішній ринок, так і на модернізацію національного виробництва, розви­ток інфраструктури, прискорення соціального розвитку. Активізація участі країни у міжнародному поділі праці шляхом створення зон сприяє швидкій модернізації виробництва, широ­кому впровадженню передового управлінського досвіду і нових технологій, освоєнню випуску конкурентоспроможної продукції, розвитку сучасної інфраструктури. Разом з тим надання широких свобод у використанні іноземного капіталу часто веде до того, що його не завжди можна направити у потрібні для економіки країни галузі, що він буде перенесений лише в найбільш прості, технологічно відсталі зони й екологічно шкідливі виробництва.

ЗОНА СПІЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА -

район національно-державної території, на якій здійснюється спільне підприємни­цтво в різних формах відповідно до чинного законодавства. В цих зонах запроваджуються особливі пільгові режими, які створюють привабливі умови для інвестування іноземного капіталу.

ЗУСТРІЧНА ТОРГІВЛЯ -

торговельні угоди, при укладати яких закупівля продукції супроводжується відповідним постачан­ням товарів, наданням послуг та пільг з метою забезпечення збалансованості в експортно-імпортних операціях. Зустрічні угоди дають можливість здійснювати торгівлю, в основному, без валют­них розрахунків. За змістом виділяють такі види угод: бартерні угоди — при яких взаєморозрахунки здійснюються еквівалентними за вартістю (ціною) товарами; зустрічні закупівлі — розрахунки за поставлене устаткування здійснюються товарами безвідносно до імпортованої технології чи устаткування; компенсаційні угоди — передбачають оплату закупівельної продукції поставками інших товарів чи послуг з частковою грошовою компенсацією; кліринг — безготівкові розрахунки на основі заліку взаємних вимог та зобов’язань; угоди-«офест» — оплата закуплених товарів поставка ми інших товарів, а також надання можливості вкладати капітал замість різних пільг та послуг.

ЗУСТРІЧНІ ВЕКСЕЛІ -

векселі, за якими дві особи виступають одна щодо одної як кредитор і позичальник. Такі векселі видаються особами одна одній не на підставі здійсненої між ними комерційної угоди, а з метою обліку цих векселів у банку.

ІДЕАЛЬНИЙ ТОВАР -

конкретний товар, здатний задовольнити конкретну людську потребу.

ІДЕМНІТЕТ -

відшкодування збитків, компенсація.

ІЄРАРХІЯ ФУНКЦІЙ -

виявлення вирішальних стратегічних  напрямів діяльності фірми та співвідношення їх з існуючою ієрархією виробничо-збутової структури.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.