МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
КАМПАНІЯ РЕКЛАМНА -

комплекс заходів по рекламуванню товару або послуги, який розрахований на певний період і певний район дії. Головні складові кампанії: постановка мети, дослідження ринку, вивчення товару, розроблення рекламної ідеї, вибір рек­ламних засобів, складання тематично-фінансового плану, виготов­лення і доведення до потенційного споживача рекламних засобів, контроль за ходом кампанії, оцінка результатів.

КАНАЛ НУЛЬОВОГО РІВНЯ, КАНАЛ ПРЯМОГО МАРКЕТИН¬ГУ -

канал розподілу, що складається з виробника і споживача, якому перший продає товар безпосередньо.

КАНАЛ ПРЯМОГО МАРКЕТИНГУ -

див. Канал нульового рівня.

КАНАЛ РОЗПОДІЛУ -

сукупність фірм або окремих осіб, які приймають на себе або допомагають передавати комусь іншому право власності на конкретний товар або послугу на шляху їх руху від виробника до споживача.

КАНАЛ ТОВАРОПРОСУВАННЯ -

способи доставки товару до місця продажу або місця споживання у встановлені строки при мінімальних затратах продавця.

КАПІТАЛ -

вартість активів юридичної особи або чиста вартість активів за мінусом суми боргових зобов’язань. Вартість капіталу визначає вартість фірми. У фінансах вартість капіталу — це те саме, що й ставка дисконта. Висока дисконтна ставка звичайно означає низьку оцінку акцій і облігацій фірми, а низька дисконтна ставка означає їх високу оцінку. Продаж цінних паперів забезпечує фірму фондами для інвестицій; вартість фінансування зростає, коли ціна цінних паперів низька, і падає, коли їх ціна висока.

Вартість капіталу — це міра для визначення рівня доходів фірми від цінних паперів, тобто необхідна ставка доходу, яку повинна мати фірма, щоб покривати витрати для залучення капіталів на ринку. Фірма використовує величину вартості капіталу для визначення витрат, що їх вона повинна покрити, аби залиши­тись у бізнесі і бути прибутковою. Це означає, що всі інвестиції із ставкою доходу, нижчою, ніж вартість капіталу, неприбуткові, а інвестиції, які мають ставку доходу вищу, ніж вартість капіталу, прибуткові. Фірма не може залишатись у бізнесі, коли не покриває коштів, що має сплачувати власникам облігацій. Водночас ринкова вартість акцій фірми впаде, коли вона не зможе забезпечити акціонерам сподівану ставку доходу.

Вартість капіталу від облігацій нижча за вартість капіталу від акцій. Вартість капіталу за рахунок боргу зростає або падає у прямій залежності від змін процентних ставок на ринку. Коли випускаються нові облігації, фірми несуть витрати на розміщення позик, а це підвищує вартість капіталу.

Вартість капіталу від випуску нових звичайних акцій базується на трьох чинниках: дивідендах, темпах приросту дивідендів та ринковій ціні звичайних акцій. Звичайні акції, з усіх довгостроко­вих джерел капіталу, — це найдорожчі для випуску цінні папери. Вони не зменшують податок, як це має місце з облігаціями, бо дивіденди сплачуються після оподаткування.

Вважається, що нерозподілені прибутки мають ту саму вартість капіталу, що й нові звичайні акції. Отже, їхня вартість капіталу вираховується так само, як вартість капіталу від звичайних акцій, тільки без поправки на витрати, пов’язані з їх випуском.

КАПІТАЛ АКЦІОНЕРНИЙ -

частина фінансових ресурсів акціонерного товариства, утворена за рахунок пайових внесків і (або) реалізації акцій. Власники акцій та пайовики одержують право на частку прибутку (пай) пропорційно до частки своєї участі (внеску) у підприємстві. Пай зобов’язує його власника відповідати за весь неоплачений баланс пропорційно до відповідної частки акціонерного капіталу. Директори компаній, як правило, мають повноваження скасовувати передачу паю особі, яка не користується довірою. Не дозволяється також продаж паю ком­панії, до якої є фінансові претензії.

КАПІТАЛ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА -

сукупність індивідуальних капіталів або особистих коштів громадян, що об’єднані за допомогою випуску й розміщення акцій та інших цінних паперів. Формально акціонерний капітал — це власність акціонерного товариства, фактично ж ним розпоряджається влас­ник контрольного пакета акцій або той, хто має найбільшу кількість акцій. Капітал акціонерного товариства може збільшуватися шляхом капіталізації частини прибутку.

КАПІТАЛ БАНКІВСЬКИЙ -

сукупність грошових капіталів (влас­них і залучених коштів), якими оперують банки. Вкладені у банків­ську справу, вони приносять власнику банківський прибуток.

КАПІТАЛ ЗМІННИЙ -

частина капіталу, що витрачається підприємцем на купівлю робочої сили; в процесі виробництва змінює свою величину.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.