МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
КАПІТАЛ ПОЗИЧКОВИЙ -

грошовий капітал, власник якого надає його іншим підприємцям на певний строк за умови повер­нення та за певну плату у вигляді відсотка. Позичковий капітал формується за рахунок тимчасово вивільнених коштів, що утворю­ються в процесі обороту промислового капіталу.

КАПІТАЛ ПОСТІЙНИЙ -

частина капіталу у вигляді засобів виробництва (виробничі будівлі, споруди, устаткування, сировина, паливо, допоміжні матеріали), яка в процесі виробництва на відміну від змінного капіталу не змінює величини своєї вартості.

КАПІТАЛ РЕЗЕРВНИЙ -

кошти, що резервуються акціонер­ним підприємством (банком) на певні цілі або як загальний резерв. Призначений на списання безнадійних боргів, збитків, зокрема спричинених зниженням ринкової вартості цінних паперів, сплату податків, відсотків, на забезпечення майбутніх платежів 1     капітального характеру і т. п.

КАПІТАЛОВКЛАДЕННЯ -

вкладення інвестицій у виробництво основних фондів шляхом будівництва нових, реконструкції, розширення та технічного переозброєння діючих підприємств промисловості, сільського господарства, галузей невиробничої сфери.

КАПІТАЛЬНЕ МАЙНО -

товари, які часткою присутні в готових виробах. Поділяється на дві групи: стаціонарні споруди і допоміжне обладнання. В господарських ситуаціях цим терміном, як правило, позначають сукупні ресурси, що використовуються в бізнесі. За натуральною формою капітальне майно — це маса товарів (засобів виробництва, предметів споживання, послуг), при­значених для продажу.  Воно включає вартість використаного   постійного капіталу та заново створену вартість, що дорівнює змінному капіталу і додатковій вартості.

КАПІТАЛЬНИЙ ЗОВНІШНІЙ ДЕРЖАВНИЙ БОРГ -

зовнішній державний борг, для якого строк платежу ще не наступив.

КАРГО -

вантаж, який перевозиться на суднах і підлягає страхуванню.

КАРТ-БЛАНШ -

1) чистий бланк, підписаний особою, яка надає іншій особі право заповнити його; 2) необмежені повноваження, повна свобода дій.

КАРТЕЛЬ -

одна з форм монополії, що являє собою союз, об’єднання підприємств, які виробляють однорідну продукцію. Об’єднані в картелі підприємства зберігають виробничу і торго­вельну самостійність, право юридичної особи, домовляються про розміри виробництва, ціни, умови продажу та ринки збуту про­дукції. Картелі ставлять собі за мету завоювання монопольного становища на ринку й одержання максимального прибутку.

КАРТЕЛЬНА УГОДА -

угода між виробниками і споживачами однойменної продукції з метою згладжування конкурентної бо­ротьби та одержання більш високих прибутків на основі узгодже­них дій щодо монопольного збуту даної продукції.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.