МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
КАРТЕЛЬНА ЦІНА -

різновид монопольної ціни, яка встановлюється учасниками картелю на основі спільної угоди з метою не допустити можливості збивання рівня цін окремими його учасниками, усунути конкурентів та забезпечити умови для одержання монопольного прибутку.

КАСАЦІЯ -

1) прохання про перегляд та скасування рішення суду; 2) перегляд, скасування рішення суду нижчої інстанції ви­щою через порушення нижчою інстанцією законів, невиконання нею правил судочинства.

КАТАЛОГ -

складений за певною системою перелік товарів і послуг, який дає зацікавленим особам уявлення про програму виготовлення, поставки чи пропозиції товарів.

КАФ -

умова постачання в міжнародній торгівлі, за якою продавець повинен зафрахтувати судно і навантажити на нього товар у вказаний в контракті строк; витрати по розвантаженню в порту призначення, які несе покупець. При умові «каф з розванта­ження» витрати по розвантаженню несе продавець.

КВАЗІГРОШІ -

кошти у безготівковій формі, які перебувають на строкових та ощадних банківських вкладах. Поява нових видів вкладів, удосконалення форм безготівкових розрахунків призво­дить до зменшення залишків вільних коштів на безвідсоткових поточних рахунках і обумовлює економічну доцільність внесення коштів на строкові та ощадні вклади, в цінні папери кредитно-фінансових установ.

КВОТА -

1) частка учасника зовнішньоекономічної діяльності в експорті або імпорті будь-якого товару; 2) кількісний показник, що характеризує значимість експорту або імпорту для народного господарства. Квоту по імпорту (Кі) розраховують як відношення Обсягу імпорту в натуральному чи вартісному виразі за даний період (Qim) до обсягу внутрішнього споживання в країні [сума вітчизняного виробництва (Qb) і імпорту відповідної продукції.

Квоту по експорту (Ке) розраховують як відношення обсягу експорту у натуральному чи вартісному виразі за даний період (Е) до обсягу внутрішнього виробництва продукції за цей же період (Qb); 3) обмеження експорту чи імпорту по окремих товарах (роботах, послугах), країнах чи групах країн.

КЕРІВНА ВЕРТИКАЛЬНА МАРКЕТИНГОВА СИСТЕМА -

вер­тикальна маркетингова система,  що  координує  діяльність послідовних етапів виробництва і розподілу завдяки приналеж­ності одному власнику, а не впливу одного з її учасників.

КЕРІВНІ ФАКТОРИ УСПІХУ ЗБУТУ ПРОДУКЦІЇ -

набір кон­курентних переваг і таких факторів успішного збуту, як доступ до джерел сировини та матеріалів, здатність здійснювати довгостро­кове прогнозування збуту, здатність проводити орієнтовану на споживача політику збуту.

КІЛЬКІСНІ ЗНИЖЕННЯ ЦІН -

зниження цін, розмір яких залежить від величини або серії замовлення. Для товарів масового попиту розмір зниження цін невеликий, а для товарів, які вироб­ляються малими серіями або за індивідуальними замовленнями, він має більше значення, оскільки збільшення серії виробництва веде до скорочення витрат.

КІНЦЕВИЙ ПОПИТ -

попит на товари і послуги, які станов­лять кінцевий продукт народного господарства; спрямований на­самперед на споживчі товари і послуги населенню, на устаткуван­ня, необхідне для створення нових виробничих фондів підприємства, а також на відновлення тієї їх частини, яка вибуває з виробництва в поточному році.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.