МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
ЛІЦЕНЗІАР -

юридична особа, власник винаходу, патенту, технологічних знань, яка видає ліцензіату ліцензію на використан­ня своїх прав у певних межах.

ЛІЦЕНЗІЙНА ВИНАГОРОДА -

відшкодування за надання прав на використання ліцензій, ноу-хау тощо, які є предметом ліцензійної угоди.

ЛІЦЕНЗІЙНА СИСТЕМА -

одна з систем контролю над ек­спортом та імпортом товарів. На здійснення зовнішньоторговель­них операцій експортер (імпортер) повинен мати дозвіл, ліцензію від державного органу, що регулює зовнішню торгівлю.

ЛІЦЕНЗІЙНА ТОРГІВЛЯ -

основна форма міжнародної торгівлі технологією, яка включає угоди про передачу прав на використання ноу-хау, патентів та ліцензій на винахід.

ЛІЦЕНЗІЙНА УГОДА -

угода про передачу прав на викорис­тання ліцензій, ноу-хау, товарних знаків.

ЛІЦЕНЗІЯ -

дозвіл державних органів на право ввезення (вивезення) товарів з-за кордону (за кордон). У комерційній практиці зустрічаються: патентна ліцензія; ліцензія на ведення будь-якого виду діяльності (наприклад, торгівлі, на відстріл тва­рин тощо); ліцензії на експорт і імпорт; ліцензії на проведення банківських операцій, на проведення операцій в іноземній валюті (для комерційних банків).

ЛІЦЕНЗІЯ ВИКЛЮЧНА -

надання права монопольного вико­ристання об’єкта ліцензії особі (ліцензіату) в обсязі, що визначе­ний умовами ліцензійної угоди.

ЛІЦЕНЗІЯ ПАТЕНТНА -

дозвіл, виданий власником певного винаходу (ліцензіаром) на його використання покупцем (ліцензіатом) протягом певного часу. Нині продаж ліцензій поряд з продажем товарів є однією з основних операцій на внутрішньому і зовнішньому ринках. У ліцензійній угоді (про передачу ліцензії) залежно від домовленості, досягнутої сторонами, може бути різне поєднання умов, які визначають порядок використання як самої ліцензії, так і одержаних внаслідок виробництва з її застосуванням товарів. Зокрема, передбачаються закупівля ліцензіатом сировини і матеріалів у ліцензіара, заборона експорту продукції за межі пев­ного регіону, зобов’язання ліцензіата надати будь-яку власну ліцензію ліцензіару (так зване перехресне ліцензування) тощо. Угода може також включати зобов’язання про поставки устатку­вання, передачу ноу-хау, надання інжинірингових послуг.

ЛІЦЕНЗІЯ ПРОСТА (НЕВИКЛЮЧНА) -

надання ліцензіату (покупцю)  прав на  виготовлення,  використання та продаж відповідної продукції з одночасним збереженням таких самих прав за продавцем (ліцензіаром). Укладення подібної угоди дає змогу ліцензіару продавати декілька простих ліцензій іншим зацікавленим фірмам, оскільки при цьому він залишає за собою право використання і розпорядження предметом ліцензії.

ЛЩЕНЗІАТ -

юридична особа, яка купує у власника винаходів, патентів, виробничих та комерційних знань (ліцензіара) ліцензію на право їх використання в певних межах.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.