МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
ОРДЕРНИЙ ЧЕК -

чек, що виписується на користь певної особи або за її наказом, тобто чекодержатель може передати його Новому власнику за допомогою індосаменту.

ОРЕНДА -

найм майна (виробничих або житлових Приміщень, землі, машин, устаткування) згідно з угодою, за якою власник майна (орендодавець) передає орендареві майно у тимча­сове користування за певну винагороду — орендну плату. Розрізняють довгострокову (лізинг), середньострокову (хайринг) і короткострокову (рентинг) оренду. Оренда дає можливість орен­дареві використовувати дорогу техніку без значних початкових затрат на капіталовкладення, а орендодавцю — розширити збут та знизити ризик втрат від неплатоспроможності замовника.

ОРЕНДА МАШИН І УСТАТКУВАННЯ -

одна з форм кредиту­вання експорту без передачі права власності на товар орендареві. Ставка орендної плати повинна забезпечувані орендодавцю одер­жання прибутку не нижче середньої норми на вкладений капітал, а для орендаря вартість оренди повинна бути нижче вартості банківського кредиту на придбання майна та устаткування.

ОРЕНДАР -

особа або організація, якій щось надано в оренду.

ОРЕНДНА ПЛАТА -

винагорода, яка знімається орендодавцем з орендаря за здане на тимчасове користування майно, приміщення або землю. Величина орендної плати включає амортизаційні відрахування від вартості орендованого майна і час­тину прибутку від використання майна, яка встановлюється на договірній основі, але, як правило, не нижче банківського відсотка.

ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО -

утворюється після укладення до­говору оренди між державним фондом і організацією орендарів, яка формується за рішенням трудового колективу. Діє на основі статуту, затвердженого загальними зборами. Під час переходу на оренду підприємство зобов’язане взяти на себе виконання державного замов­лення і замовлення на реалізацію продукції в обсязі, що не перевищує замовлень, прийнятих на рік його здачі в оренду. В організації своєї господарської діяльності орендне підприємство цілком самостійне. Контроль за його роботою, а також бухгалтерська і статистична звітність ведуться в порядку, встановленому для кооперативів. Прибу­ток орендного підприємства, одержаний з виручки після відшкодування матеріальних затрат, оплати праці, оплати податків, орендної плати, страхових виплат, платежів за природні та трудові ресурси, надходить у повне його розпорядження. Орендне підприємство самостійно визначає порядок прийому і звільнення працівників, форми і системи оплати праці, порядок надання вихідних днів та відпусток. З метою додаткової мобілізації коштів орендне підприємство може брати кредити в будь-якому банку, випускати строкові цінні папери (облігації), виступати на ринку цінних паперів.

ОРЕНДНИЙ ПІДРЯД -

форма організації і оплати праці працівників орендних колективів всередині державних та інших підприємств. Суборенда передбачає передачу частини орендовано­го майна в оренду третій особі або групі осіб. В цьому випадку орендатор виступає в ролі орендодавця.

ОРІЄНТАЦІЯ НА РИНОК ЗБУТУ -

основна ознака маркетин­гової стратегії управління фірмою; виражена, насамперед, у пере­несенні центру управлінських рішень в збутові ланки корпорації. Основними об’єктами вивчення і впливу виступають споживач, конкуренти, кон’юнктура самого ринку та характеристики товару.

ОСНОВНІ ВИРОБНИЧІ ЗАСОБИ, ОСНОВНІ ЗАСОБИ -

сукупність засобів праці, які функціонують у сфері матеріального виробництва в незмінній натуральній формі протягом довгого часу і переносять свою вартість на заново створений продукт частина­ми в міру їх зношення.

ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ СТРУКТУРИ ГАЛУЗІ -

сукупність конкуруючих фірм у виробництві продукту галузі, потенційні кон­куренти у виробництві продукту; конкуренти, що виробляють товари-замінники, а також сукупність споживачів, постачальників цього продукту.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.