МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
ПАСИВНИЙ ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС -

платіжний баланс, який характеризується перевищенням закордонних витрат і платежів країни над надходженням коштів з-за кордону.

ПАСИВНИЙ ТОРГОВИЙ БАЛАНС -

торговий баланс, в жому ввіз товарів переважає над вивозом.

ПАСИВНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ -

операції, завдяки яким банки залучають у своє розпорядження кошти (прийом вкладів, випуск банкнот).

ПАСИВНІ РАХУНКИ -

рахунки бухгалтерського обліку, в яких відображаються джерела формування коштів підприємств та їх цільове призначення.

ПАТЕНТ -

документ, що засвідчує певні права його власника. Розрізняють такі його види: винахідницький — свідоцтво, що видається винахіднику, яко засвідчує його авторство та виключне право на винахід; функціональний — документ, який надає будь-яке право або привілей, наприклад, право займатися торгівлею чи промислом; консульський — документ, що засвідчує повноважен­ня консула; санітарний — посвідчення про санітарний стан судна та портів відправки і прибуття, що видаються суднам закордонного плавання.

ПАТЕНТНА ЛІЦЕНЗІЯ -

ліцензія на передачу права викорис­тання патенту без відповідного ноу-хау.

ПАТЕНТНО-ЛЩЕНЗІЙНІ УГОДИ -

угоди, що становлять час­тину науково-технічного співробітництва, сприяють розвиткові спеціалізації і кооперування національних науково-технічних -потенціалів, усуненню невиправданого дублювання в досліджен­нях та розробках, прискоренню науково-технічного прогресу.

ПАТЕРНАЛІЗМ -

лінія, що проводиться менеджерами і підприємцями багатьох зарубіжних фірм, на співробітництво з робітниками та службовцями з метою підвищення ефективності виробництва.

ПАУШАЛЬНА ПЛАТА -

ліцензійна плата, при якій винагорода продавцю (ліцензіару) за право користування винаходом, патен­том, ноу-хау, технологією тощо виплачується покупцем (ліцензіатом) одноразово у попередню домовленій та зафіксованій у ліцензійній угоді сумі, що ставиться у залежність від обсягу виробництва, продажу і прибутків. Паушальна плата може здійснюватися готівкою, цінними паперами, а також шляхом пере­дачі зустрічної технічної документації.

ПЕНЯ -

санкція за несвоєчасне виконання зобов’язань — сплати платежів і внесків. Нараховується у відсотках до суми неви­конаного зобов’язання, як правило, за кожен день прострочення.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.