МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
ПІДПРИЄМСТВО -

самостійний господарський суб’єкт, ство­рений для виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг з метою задоволення суспільних потреб і одержання при­бутку. Можуть створюватися і діяти підприємства, що перебувають у приватній, державній, муніципальній власності, власності гро­мадських організацій, а також підприємства змішаної форми влас­ності.

ПІДРЯД -

договір, за яким одна сторона (підрядчик) зобов’язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням іншої сторони (замовника) з її або своїх матеріалів, а замовник зобов’язується прийняти й оплатити виконану роботу.

ПІДРЯДЧИК -

спеціалізована організація, фірма, яка вико­нує будівельно-монтажні роботи при спорудженні об’єктів на своїй території або за кордоном на основі підряду на капітальне будівництво.

ПЛАКАТ -

великоформатне, несфальцьоване видання форма­том від ? до 2 друкованих аркушів. Головна мета — образно, лаконічно передати важливі особливості товару чи послуг, які рекламуються або пропонуються.

ПЛАНОВИЙ ПРИБУТОК -

розмір прибутку, який одержує підрядчик при забезпеченні планових витрат та дотриманні інших умов контракту.                                                                                     

ПЛАНУВАННЯ -

процес формування цілей, визначення пріоритетів, засобів та методів їх досягнення. План — результат планування, мотивована модель дій, створена на основі кон’юнктурного прогнозу економічного середовища і поставленої мети. Планування може бути директивним та індикативним. Ди­рективне планування передбачає обов’язковий для виконання ха­рактер затверджуваних показників (держзамовлення, ліміти). Індикативне планування має інформаційний, орієнтуючий харак­тер (контрольні цифри, економічні регулятори).

ПЛАНУВАННЯ АСОРТИМЕНТУ ПРОДУКЦІЇ -

безперервний процес оновлення, вдосконалення структури асортименту і приве­дення споживних якостей та характеристик товарів у відповідність з вимогами покупців.

ПЛАНУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ -

систематичне прийняття рішень за всіма аспектами розробки й управління виробництвом продукції фірми, включаючи створення торгової марки та упаковки.

ПЛАНУВАННЯ РУХУ ТОВАРІВ -

систематичне прийняття рішень стосовно фізичного переміщення і передачі власності на товар або послугу від виробника до споживача, включаючи тран­спортування, зберігання та укладення угод.

ПЛАТЕЖІ ЗА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ -

елемент собівартості й ціни продукції, що відображає суспільно необхідні затрати на охорону та відтворення природних ресурсів. Платежі за природні ресурси запроваджуються з метою формування цільових фондів фінансування робіт по відтворенню природних ресурсів і приро­доохоронних заходів, стимулювання раціонального природоко­ристування.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.