МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
Майновий поручитель -

— особа, котра передає в іпотеку (заставу) належне їй на праві власності майно або інше майно, яким вона має право розпоряджатися і передавати в іпотеку, щоб забезпечити виконання зобов’язань боржника перед іпотекодержателем (кредитором). Метод нарахування відсотків — метод для визначення кількості днів у місяці та в році календарного періоду, за який нараховують відсотки. У банківській практиці України застосовують три такі методи: 1) “факт/факт” (кількість днів у місяці та в році є фактичною); 2) “факт/360” (кількість днів у місяці є фактичною, а в році — умовною, 360 днів); 3) “30/360” (кількість днів у році і в місяці є умовною — 30 і 360).

МАКЛЕР -

особа, яка володіє місцем на біржі та здійснює операції від свого імені і за свій рахунок.

МАКРОСЕРЕДОВИЩЕ -

сукупність демографічних, економічних, природничих, науково-технічних, політичних та культурних факторів, які роблять вирішальний вплив на марке­тингову діяльність організації.

МАЛИЙ БІЗНЕС -

малі та середні приватні підприємства, що мають незалежну власність,  господарську самостійність, не домінують у своїй сфері діяльності і прямо не входять у монополістичні об’єднання. До них, як правило, відносяться підприємства з чисельністю працівників не більше 500 чоловік та обсягом реалізованої продукції, який би не перевищував 20 млн. доларів.  Перевагами такого бізнесу є; гнучкість та швидка пристосовуваність до кон’юнктури ринку; здатність оперативно впроваджувати новинки техніки і технології, освоювати виробниц­тво принципово нових  видів  продукції;  ініціативність  і підприємливість невеликих згуртованих виробничих колективів.

Розрізняють традиційний і так званий новий малий бізнес. Підприємства традиційного малого бізнесу зосереджені у галузях виробництва з відносно невисоким рівнем монополізації: легкій і харчовій промисловості, роздрібній торгівлі і сфері послуг, сільському господарстві, а також у вузькоспеціалізованих вироб­ництвах монополізованих галузей промисловості. Відносно новий напрям розвитку малого бізнесу пов’язаний з науково-технічним прогресом. У наукоємних галузях дрібні підприємства служать джерелом інновацій, де можна реалізувати ризикові заходи. Ши­рокого розвитку підприємства малого бізнесу набрали у сфері інформаційно-консультаційних та організаційно-управлінських послуг.

МАЛІ ПІДПРИЄМСТВА -

діючі підприємства в промисловості та будівництві з чисельністю працівників до 200 чоловік, в науці — до 100, в інших галузях виробничої сфери — до 50, невиробничої — до 25, в роздрібній торгівлі — до  15 чоловік. З урахуванням регіональних особливостей може встановлюватися і менша гра­нична чисельність працівників. Багатопрофільні підприємства здійснюють кілька видів діяльності, що відносяться до малих підприємств за критеріями того виду діяльності, який займає найбільшу частку в обсязі реалізації продукції.

МАРГО -

береги ділового документа, комерційного листа для різних поміток.

МАРЖА -

різниця між цінами товарів, курсами цінних паперів, процентними ставками. У зовнішній торгівлі — це різниця між продажною і купівельною вартістю товарів; у біржових операціях — між курсами цінних паперів на день укладання і день виконання угоди; у банківських операціях — між ставками по залучених і наданих кредитах. Служить підставою для визначення рівня доходності здійснюваних операцій.

МАРЖА ПРИБУТКУ -

показник прибутку у відсотках до обсягу реалізованої продукції або капіталу.

МАРКЕТИНГ -

система управління підприємством, орієнтована на вивчення ринку; виробництво продукції з ураху­ванням особливостей і тенденцій зміни попиту. Основною метою маркетингу є досягнення максимальної рен­табельності виробництва шляхом завоювання ринкових позицій. Основними принципами маркетингової діяльності є: націленість на забезпечення ефективної реалізації товару на ринку, оволодіння цим ринком; програмно-цільовий підхід у досягненні поставленої мети; взаємозв’язок стратегії і тактики активного пристосування до ринку при одночасному цілеспрямованому впливі на нього; орієнтація діяльності підприємства на довгостроковий наслідок на основі прогнозування та перспективних програм розробки нових товарів. Найважливіші напрями цієї діяльності: систематичне вив­чення ринків та перспектив їх розвитку; пристосування виробниц­тва до вимог споживача; оптимізація виробництва в асортиментно­му розрізі; аналіз діяльності конкурентів; організація збутової діяльності тощо.

В залежності від характеру й обсягу попиту на ринку розрізняють такі методи маркетингу: конверсійний — виражається у формуванні необхідного обсягу попиту та протидії негативним тенденціям на ринку; стимулюючий — націлений на стимулюван­ня попиту; що розвивається — націлений на перетворення потенційного попиту у реальний; ремаркетинг — спрямований на відновлення попиту; синхромаркетинг — націлений на стабілізацію збуту та доведення до мінімуму коливання попиту на запропоновані товари.

МАРКЕТИНГ ЗАСОБІВ ВИРОБНИЦТВА -

маркетинг, спрямо­ваний на пошук нових технологічних рішень у виробничому про­цесі, а також на розробку нових видів засобів виробництва, які дають можливість промисловому споживачу знизити витрати і підвищити продуктивність праці.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.