МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
ПЛАНОВИЙ ПРИБУТОК -

розмір прибутку, який одержує підрядчик при забезпеченні планових витрат та дотриманні інших умов контракту.                                                                                     

ПЛАНУВАННЯ -

процес формування цілей, визначення пріоритетів, засобів та методів їх досягнення. План — результат планування, мотивована модель дій, створена на основі кон’юнктурного прогнозу економічного середовища і поставленої мети. Планування може бути директивним та індикативним. Ди­рективне планування передбачає обов’язковий для виконання ха­рактер затверджуваних показників (держзамовлення, ліміти). Індикативне планування має інформаційний, орієнтуючий харак­тер (контрольні цифри, економічні регулятори).

ПЛАНУВАННЯ АСОРТИМЕНТУ ПРОДУКЦІЇ -

безперервний процес оновлення, вдосконалення структури асортименту і приве­дення споживних якостей та характеристик товарів у відповідність з вимогами покупців.

ПЛАНУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ -

систематичне прийняття рішень за всіма аспектами розробки й управління виробництвом продукції фірми, включаючи створення торгової марки та упаковки.

ПЛАНУВАННЯ РУХУ ТОВАРІВ -

систематичне прийняття рішень стосовно фізичного переміщення і передачі власності на товар або послугу від виробника до споживача, включаючи тран­спортування, зберігання та укладення угод.

ПЛАТЕЖІ ЗА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ -

елемент собівартості й ціни продукції, що відображає суспільно необхідні затрати на охорону та відтворення природних ресурсів. Платежі за природні ресурси запроваджуються з метою формування цільових фондів фінансування робіт по відтворенню природних ресурсів і приро­доохоронних заходів, стимулювання раціонального природоко­ристування.

ПЛАТІЖНА (ДЕБЕТОВА) КАРТКА -

пластикова картка, з до­помогою якої можна здійснювати безготівкові платежі в магази­нах, готелях і т. ін.; на відміну від кредитної картки, платежі можна здійснювати лише при наявності на рахунку коштів.

ПЛАТІЖНА ВИМОГА -

платіжний документ, який містить наказ постачальника банкові про переведення йому коштів з ра­хунку платника за відвантажені товари чи надані послуги.

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ -

письмове розпорядження плат­ника банкові, що його обслуговує, про списання з його рахунку зазначеної суми на рахунок одержувача коштів.

ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС -

співвідношення між сумою платежів, здійснених даною країною за кордоном, і сумою надходжень у цю країну з-за кордону за певний період (рік, квартал, місяць). Пере­вищення надходжень над платежами утворює активне сальдо. Платіжний баланс включає платежі й надходження від зовнішньої торгівлі, різного виду послуг іноземній клієнтурі (транспортних, поштово-телеграфних, від закордонного туризму тощо).

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2018 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.