МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
ПЛАТІЖНИЙ КРЕДИТ -

кредит на оплату розрахункових документів при наявності у салатників тимчасових фінансових труднощів, які виникають у зв’язку з незбігом термінів надходжен­ня коштів, платежів та з інших причин.

ПЛАТІЖНІ УГОДИ -

міждержавні договори, які регулюють організацію розрахунків і платежів між двома чи кількома країнами.

ПЛАТОСПРОМОЖНИЙ ПОПИТ -

попит на товари і послуги, забезпечений коштами покупців. Є сполучною ланкою між вироб­ництвом і споживанням, що визначає важливість його вивчення та прогнозування в маркетинговій стратегії фірми.

ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ -

здатність держави, юридичної або фізичної особи своєчасно і повністю виконувати свої платіжні зобов’язання, які випливають з торгових, кредитних чи інших операцій грошового характеру.

Платоспроможність -

— здатність позичальника вчасно й повністю виконувати всі грошові зобов’язання, серед них і зобов’язання за житловим іпотечним кредитом. Оцінку такої здатності позичальника перед наданням кредиту здійснюють за методикою, яку застосовує кредитор. На підставі оцінки кредитор визначає максимальний обсяг кредиту, що його він може надати позичальникові. Кредитор також мусить мати достатні підстави вважати, що рівень доходів позичальника принаймні не знижуватиметься протягом усього терміну дії житлового іпотечного кредиту. Плато- та кредитоспроможність позичальника оцінюють і після надання кредиту, якщо істотно змінюється фінансове становище позичальника, зокрема якщо він втрачає джерела доходів, а також допускає прострочення будь-якого платежу за кредитом більше ніж на місяць. У такому разі оцінюють і дію суб’єктивних чинників, що впливають на кредитоспроможність позичальника. Наприклад, кредитор вивчає професійну кар’єру позичальника за останні п’ять років, рівень його освіти та професійного досвіду, фінансове становище працедавця. Інформацію про позичальника можуть зберігати в бюро кредитних історій і згодом надавати її іншому банкові на його запит.

ПОВНИЙ СТРОК КРЕДИТУ -

період часу з початку викорис­тання до кінцевого погашення всієї суми кредиту. Включає в себе строк використання, пільговий період і строк погашення.

ПОВНОВАЖЕННЯ -

право однієї особи — представника ук­ладати угоди та виконувати юридичні дії від імені та в інтересах іншої особи.

ПОВНОЦІННИЙ ПОПИТ -

попит покупця на товари, що випускаються фірмою, при якому фірма задоволена своїм торго­вим оборотом.

ПОДАТКИ -

форма платежу, що стягується з доходів або майна юридичних і фізичних осіб, яка характеризується обов’язковістю, що регламентує розміри та строки внесення. По­датки прямі — встановлюються безпосередньо на доход і майно. Податки непрямі — податки на товари і послуги, що виплачуються в ціні товару або включені в тариф. Акциз — непрямий податок на предмети першої необхідності (сіль, тютюн тощо) з метою попов­нення державної скарбниці. Податки державні — стягуються цен­тральним урядом на основі державного законодавства і спрямову­ються в державний бюджет.  Податки місцеві — стягуються місцевими органами управління на відповідній території і надхо­дять у місцевий бюджет. Податки прогресивні — підвищуються із зростанням доходу. Податки пропорційні — стягуються за єдиною ставкою при будь-якому розмірі доходу.  Величина платежу пропорційна сумі доходу.

ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ -

офіційна заява платника подат­ку про одержані ним за звітний період (квартал, півріччя, рік) доходи й поширювані на них податкові знижки та пільги.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2018 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.