МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
ПОРТО-ФРАНКО -

порт або приморська область, яка користується правом безмитного ввозу або вивозу товарів.

ПОРТФЕЛЬ ЗАМОВЛЕНЬ -

сукупність замовлень, якими розпоряджається фірма в певний час або в певний відрізок часу. Портфель замовлень дає змогу судити про можливість та рівень завантаження виробничої потужності відповідного під­приємства, його економічні перспективи, місце на товарному ринку.

ПОРТФЕЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ -

вкладення коштів в акції, облігації, в інші цінні папери довгострокового характеру з метою одержання прибутку.

ПОСЕРЕДНИК -

особа, фірма або організація, що стоять між виробниками та споживачами товарів і сприяють обороту останніх. В юриспруденції до посередників часто відносять лише тих осіб, які сприяють продавцям і покупцям в укладенні та виконанні контрактів.

ПОСЕРЕДНИЦЬКИЙ РИНОК -

див. Ринок проміжних продавців.

ПОСЛУГА -

трудова цілеспрямована діяльність, внаслідок якої одержаний корисний ефект не має речового виразу; споживна вартість його має особливий характер — процеси виробництва, реалізації та споживання збігаються в часі і просторі.

Розрізняють послуги: ділові, інформаційні, комерційні, кон­сультативні та інші. Ділові послуги — це послуги, які надаються споживачам для зручності у їх діяльності. Вони поділяються на послуги по технічному обслуговуванню та ремонту і послуги кон­сультативного характеру (правові консультації, реклама тощо). Інформаційні послуги — діяльність, спрямована на задоволення запитів споживачів інформації.

Комерційні послуги — різновид послуг, які надаються за відповідну плату. Консультаційні послуги — послуги, пов’язані з наданням консультацій з питань організації управління, ведення обліку, юридичних питань тощо.

Чисті послуги — вид послуг, що має нематеріальний характер, тобто суспільно корисна діяльність, яка задовольняє суспільні й особисті потреби, що не набирають речової форми і не утілюються у вартості матеріальної продукції. Чисті послуги включають діяльність установ культури, освіта, охорони здоров’я та інших.

ПОСТАЧАЛЬНИК -

підприємство (фірма), яка здійснює пос­тачання машин, устаткування, комплектуючих виробів на будівельний майданчик при спорудженні промислових, інфраструктурних та інших об’єктів.

ПОСТІЙНИЙ НАГЛЯД -

процедура, завдяки якій регулярно аналізуються зміни в середовищі маркетингу.

ПОСТІЙНІ СТАТТІ ЗАТРАТ -

затрати, які залишаються незмінними незалежно від обсягів виробництва.

ПОТЕНЦІЙНИЙ ПОПИТ -

попит, визначений купівельною спроможністю і кількістю потенційних споживачів.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2018 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.