МПП Фенікс
      
Бізнес-терміни
САЛЬДО -

різниця між грошовими прибутками і видатками за певний проміжок часу.

САЛЬДО ВЗАЄМНИХ РОЗРАХУНКІВ -

результат спів­відношення платежів і надходжень коштів за певний період часу, що відображається на особовому рахунку по заліку. Сальдо взаємних розрахунків може бути дебітовим, коли сума платежів більша від суми надходжень коштів, і кредитовим при зворотному співвідношенні цих оборотів. У день завершення заліку дебітове сальдо пред’являється для стягнення з розрахункового або спецпозичкового рахунку господарської організації, кредитове сальдо зараховується на розрахунковий рахунок. При відсутності або нестачі коштів на розрахунковому рахунку банк може надати господарській організації кредит.

САЛЬДО ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ, ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕ САЛЬДО -

різниця між експортом і імпортом країни, звичайно у вартісному вираженні. При перевищенні експорту над імпортом — позитивне сальдо, в протилежному випадку — негативне.

САМООКУПНІСТЬ -

принцип господарювання, яким передбачається повне покриття витрат виробничих підприємств, організацій власними доходами, одержаними від реалізації випу­щеної продукції чи наданих послуг.

САМОФІНАНСУВАННЯ -

забезпечення науково-технічного, виробничого і соціального розвитку підприємства за рахунок Його власних (зароблених) коштів. За умов самофінансування головним джерелом задоволення потреб підприємства є прибуток або госпрозрахунковий доход. Створення фондів власних коштів для покриття витрат на розширення та вдосконалення виробниц­тва, оновлення продукції, підвищення рівня оплати праці — реальна база фінансової та економічної самостійності підприємства. Підприємства, що працюють за умов само­фінансування, вносять до бюджету плату за ресурси, а також здійснюють сплати з прибутку за встановленими нормативами і відрахування у централізовані фонди та резерви. Погашення Позик, сплата відсотків за користування кредитом здійснюється за рахунок частини прибутку, що лишається у розпорядженні підприємства.

САНАЦІЯ -

оздоровлення фінансового становища під­приємства шляхом проведення системи заходів з метою попе­редження його банкрутства або підвищення конкурентоспро­можності.

САНКЦІЇ -

економічні заходи примусового впливу, що засто­совуються до підприємств, які допускають порушення у фінансово-господарській діяльності, завдають збитків своїм парт­нерам або державі. Найбільш поширеними видами економічних санкцій є договірні, банківські, фінансові санкції.

Договірні санкції застосовуються при порушенні договорів з метою відшкодування збитків, завданих партнеру через невико­нання умов договору. Банківські санкції застосовуються банками в роботі з підприємствами. Розрізняють кредитні і розрахункові санкції. Кредитні санкції передбачають підвищення процентної ставки за кредит, повне або часткове припинення видачі позик, дострокове їх стягнення тощо. До розрахункових санкцій відносяться примусові переведення підприємств на акредитивну форму розрахунків, при якій відвантаження продукції проводиться лише після перерахування коштів у банк постачальника і броню­вання грошей, обов’язкової перевірки договорів при розрахунках та інші. Фінансові санкції включають сплату підприємством пені при несвоєчасному перерахуванні коштів у державний бюджет, штрафів тощо.

САНУВАННЯ -

система заходів, які здійснюються для запобігання банкрутств промислових, банківських монополій.

СВІНГ -

межа взаємного кредитування сторонами клірингових розрахунків. При тимчасовому перевищенні свінга країна-кредитор може призупинити товарні поставки або зажадати від країни-боржника покриття цього сальдо. Застосовується, як правило, у більшості двосторонніх клірингових угод. Установ­люється у певному відсотковому відношенні до обсягу товарообо­роту сторін. У США термін «свінг» застосовується для позначення забезпеченості кредитної лінії, що відкривається банками для своєї клієнтури.

СВІТОВИЙ РИНОК -

галузь стійких товарно-грошових відносин між країнами (в тому числі й тими, що належать до різних соціально-економічних систем), зв’язаними між собою участю в міжнародному поділі праці.

Developed by
WCS

МПП "Фенікс"®
м.Чернівці, вул. І.Франка, 6/1
E-mail:phoenix_ukr@ukr.net

тел./факс:

+3 8 0372 55-62-48

+3 8 0372 54-19-08

+3 8 0372 55-93-36

+3 8 050 507 80 44

 

Усі права захищені.
© 2019 Для інтернет-ресурсів наявність активної гіперсилки "
ФЕНІКС" - обовязково!

Торгова марка "ФЕНІКС" являється зареєстрованою та охороняється законом.